Inloggen   
 >>  Clubinfo >> Normen en waarden >> Gedragsregels

Onze vereniging op:
Gedragsregels bij s.v. Leones, Beneden-leeuwen


Normen en waarden

Het bestuur houdt zich intensief bezig met de normen en waarden c.q. gedragsregels op en rond het veld. Wij zijn van mening dat misdragingen, verbaal geweld, vernielingen, alcohol misbruik of respectloos gedrag niet getolereerd dient te worden. Het bestuur heeft dan ook een normen en waarden beleid ingezet waar, als het nodig is, hard de hand aan zal worden gehouden.

Op de borden bij de ingang van het sportcomplex, in het clubhuis en bij de bestuurskamer is het normen en waarden beleid samengevat in “hier gelden regels”. 

In het protocol van s.v. Leones staat aangegeven welke regels er gelden binnen onze vereniging en op het sportcomplex.


Doe Normaal!

Binnenkort tref je op ons complex dit logo aan op verschillende plaatsen.
We proberen hiermee iedereen er aan te herinneren dat

             “NORMAAL DOEN

op ons complex de normaalste zaak van de wereld is.

En dat je dus afval in de prullenbak gooit, je schoenen buiten het kleedlokaal uitklopt, douches na gebruik uitzet en je kleedkamer netjes achter laat enz.

We hopen dat de stickers helpen om te zorgen dat we ons normaal gedragen.
Respect

Respect opbrengen voor anderen telt zwaar binnen onze vereniging. Er wordt niet gediscrimineerd; niet op basis van huidskleur, niet op land van herkomst en niet op geslacht.

Sportiviteit is een basisbegrip waarnaar iedere speler zich schikt. Iedere speler die uitkomt voor onze vereniging dient zich derhalve correct te gedragen ten opzichte van medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, assistent scheidsrechters, trainers, leiders, ouders, bestuur en publiek. Schelden en pesten worden niet getolereerd. Zonder respect geen voetbal.

Meedoen

Sportvereniging Leones is een vereniging en geen commerciële instelling. Leden en ouders van leden dienen dan ook bereid te zijn om werkzaamheden voor de vereniging te verrichten. Hierbij valt te denken aan:

- Het afruimen/opruimen van glaswerk, flesjes en afval aan de tafel waaraan men gezeten heeft;
- Het verrichten van eenvoudige onderhouds- en/of schoonmaak werkzaamheden;
- Deelname aan commissies, elftalbegeleiding of bestuursfuncties en
- Ouders van junioren en pupillen dienen bij toerbeurt te rijden naar uitwedstrijden. Hiervoor worden wekelijks rijschema’s opgesteld.

Netheid

We zorgen er met z’n allen voor dat ons complex netjes is en blijft. Een daartoe door trainer, leider of aanvoerder aangewezen verenigingslid draagt bij toerbeurt zorg voor het ordentelijk achterlaten van de door hem/haar en zijn/haar teamgenoten gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en het in goede en nette staat houden van de kantine en het sportveldencomplex en de gebruikte materialen.

Lege verpakkingen van genuttigde eetwaren en snoepgoed dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd. De trainer, leider of aanvoerder is uiteindelijk de eindverantwoordelijke voor de controle / uitvoering.

Diefstal en Vernieling

We hebben respect voor andermans eigendommen. Van diefstal wordt altijd aangifte gedaan. Een verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade c.q. vernieling.

Alcohol en drugs

Voor het gebruik van alcohol in de kantine zijn duidelijke regels opgesteld die vermeld staan in het Protocol s.v. Leones en het Convenant "Alcoholmatigingsproject Durf Nu". Er wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 16 jaar. Op zaterdag wordt tot 14.30 uur geen alcohol geschonken.

Het gebruik van alcohol in de kleedkamers is op grond van de Drank- en Horecawet verboden. Alcoholmisbruik en/of drugsgebruik (op welke wijze dan ook) is ten strengste verboden. Iedereen die gebruik maakt van de kantine en/of het sportcomplex dient zich strikt te houden aan de gestelde regels in het protocol. 

Consumpties en roken

Het nuttigen van in het clubhuis aangeschafte dranken dient bij voorkeur in de kantine plaats te vinden. Het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden is verboden. Flesjes en glazen zijn op last van de KNVB bij thuiswedstrijden van het 1e elftal sowieso verboden langs de velden. Ook het nuttigen van zelf meegenomen dranken op het sportcomplex is verboden. In het clubhuis, de kleedkamers en de bestuurskamer is het niet toegestaan om te roken.

Accepteer

Een verenigingslid dient zich te houden aan de aan hem/haar door de vereniging of door de KNVB opgelegde sanctie/strafmaat naar aanleiding van de door hem/haar gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het desbetreffende verenigingslid.

Corrigeer en spreek aan

Een verenigingslid dient zijn/haar mede-lid te corrigeren in het geval deze de gedragsregels overtreedt. Bij ernstige en/of herhaaldelijke overtreding van gedragsregels kan hiervan melding worden gemaakt bij het bestuur. Een verenigingslid is aanspreekbaar op zijn/haar wangedrag. Een verenigingslid zal, indien hij/zij zich ten opzichte van de vereniging of een of meerdere van haar leden heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels door het bestuur minimaal worden gewaarschuwd. Herhaling zal leiden tot royement.

Betaal op tijd

Lid zijn van een vereniging kost geld. De contributie wordt op tijd betaald. Niet op tijd betalen betekent niet spelen en na afloop van het seizoen ook geen overschrijving naar een andere vereniging. Op onze website en in het Huishoudelijk Reglement staan de hoogte van contributie en de uiterste betaaldata vermeld.

Opgesteld door het Hoofdbestuur en het Kader van Sportvereniging Leones